پربازید

ویدیو

کووید-19

تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک از روزی 300 نفر به زیر 70 نفر رسید

تعداد مبتلایان جدید انتاریو همچنان رو به کاهش است. روز سه شنبه 699 بیمار جدید و روز چهارشنبه 733 بیمار جدید گزارش شدند.

تعداد مبتلایان جدید نه تنها در تورنتو بلکه در منطقه یورک هم رو به کاهش است.

تعداد افراد بستری در بیمارستانها در صبح چهارشنبه به  708 نفر کاهش پیدا کرد.

جمع واکسن تزریق شده در انتاریو نیز به 9.3 میلیون دوز رسید. دستور ”در خانه بمانید“ در انتاریو از روز دوم جون لغو شد

ارقام انتاریو در 24ساعت گذشته

  • تعداد مبتلایان جدید: 733 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون:  پانصد و سی و سه هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 25 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: ۸۷۹۱ نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 708 نفر
  • از این تعداد 576 نفر در بخشهای مراقبت ویژه و 399 نفر به ونتیلیتور متصل هستند.
  • تعداد تستهای انجام شده در روز سه شنبه: 31.800 نفر
  • تعداد واکسن تزریق شده: 139.900 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 9.3 میلیون دوز
  • از 733 بیمار جدید، 173 نفر از تورنتو، 134 نفر تز منطقه پیل، 69 نفر از منطقه یورک و 66 نفر از همیلتون هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19