پربازدید

ویدیو

کووید-19

تصمیم قاضی دادگاه عالی کبک به نفع دانشجویان تظاهرکننده

قاضی دادگاه عالی استان کبک از صدور دستور به دانشجویان تظاهرکننده در دانشگاه مک گیل خودداری کرد.

این تصمیم قاضی دادگاه عالی، موجب تسکین خاطر دانشجویانی شد که در کمپوس دانشگاه مک گیل، به طرفداری از فلسطین، چادر زده اند.

دانشجویان تظاهرکننده گفتند که تصمیم قاضی دادگاه عالی ثابت می کند که “مبارزه در راه برابری و عدالت همیشه پیروز است.”

از قاضی دادگاه عالی خواسته شده بود که به دانشجویانی که چادر زدنده اند، دستور دهد که محل را ترک کنند، اما قاضی از قبول این خواسته خودداری کرد.

دانشجویان تحصن کننده می گویند تا هنگامی که دانشگاه مک گیل سرمایه های خود را از کمپانی های بیزنس کننده با اسرائیل، خارج کند، به تحصن خود ادامه خواهند داد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202712بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19