پربازدید

ویدیو

کووید-19

تصادفات رانندگی منطقه یورک در سال گذشته چهل درصد کاهش داشت

پاندمی کرونا سبب کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی در انتاریو شد.

حداقل در منطقه یورک که ۱.۱ میلیون جمعیت دارد تعداد تصادفات رانندگی در سال ۲۰۲۰ تقریباً چهل درصد کاهش داشت.

سال گذشته حجم ترافیک هم در منطقه یورک کمتر شده بود اما برگ جریمه سرعت بیشتر از همیشه صادر شد.

تحقیقات مدیریت منطقه یورک آمار تصادفات و جرایم رانندگی مربوط به سال ۲۰۲۰ را بیرون داد.

درصد جرایم مختلف رانندگی در منطقه یورک در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ (Source: York Region’s Annual Traveller Safety Report)
سرعت مشکل اصلی

بیشترین تخلفات رانندگان منطقه یورک در سال ۲۰۲۰ سرعت غیر مجاز بود، به طوری که ۶۲ درصد از مجموع تیکت های صادر شده مربوط به سرعت غیر مجاز بود. در سال ۲۰۲۰ در منطقه یورک:

ـ بیش از ۲۰ درصد تلفات رانندگی ناشی از سرعت غیر مجاز رانندگان بود.
ـ حجم ترافیک در جاده های منطقه یورک بین ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد کاهش داشت.
ـ میزان تصادفات رانندگی تقریباً چهل درصد کاهش داشت.
ـ تصادف با عابر پیاده تقریباً ۴۲ درصد کاهش داشت.
ـ تعداد تصادفات دوچرخه ۳۵ درصد کاهش داشت.
ـ بیش از ۹۴ درصد از تصادفات با عابر پیاده در سال ۲۰۲۰ منجر به جراحت یا مرگ شد.
ـ هشتاد و چهار درصد از تصادفات با دوچرخه منجر به جراحت یا مرگ شد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157985بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19