پربازید

ویدیو

کووید-19

تست استرس میزان مورگیج های جدید را 15 میلیارد دلار کاهش داده

تست استرس نقش دست اول در کاهش میزان مورگیج های اعطا شده در سال 2018 داشته. 

گزارش تازه بانک سی آی بی سی تخمین زده که تست استرس موجب نیمی از کاهش کل مبلغ مورگیج های داده شده در سال گذشته بوده. 

بنیامین تال اقتصاددان ارشد سی آی بی سی گفت کل مبلغ مورگیج اعطا شده در سال 2018، هشت درصد (حدود 25 میلیارد دلار) نسبت به 2017 کاهش داشته که عامل 13 تا 15 میلیارد دلار آن تست استرس بوده. 

در این تست که از سال گذشته به اجرا گذاشته شد، متقاضی مورگیج باید نشان دهد که حتی اگر نرخ مورگیج او دو درصد بیشتر شود باز هم از عهده پرداخت اقساطش برخواهد آمد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19