پربازدید

ویدیوکووید-19

تحصن در بانک در دان تاون تورنتو

تظاهرات اشغال تورنتو همچنان ادامه دارد…

 روز پنجشنبه 27 اکتبر تعدادی از گروههای کارگری و اتحادیه کارکنان شرکت پست کانادا Canadian Union of Postal Workers تظاهراتی در دان تاون تورنتو برگزار کردند.

سپس در یک شعبه بانک متحصن شدند. پلیس سپس آنان را از بانک بیرون کرد و مردم هم پس از آن، از محل پراکنده شدند.

در این ماجرا، درگیری خاصی بین پلیس و کارگران تظاهر کننده گزارش نشده است.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19