پربازدید

ویدیوکووید-19

تحریم های علیه ایران و نظرات مردم

نظر شهروندان ایرانی تبار و غیر ایرانی ساکن تورنتوی بزرگ درباره تحریم های بعمل آمده علیه ایران چیست؟ سلام تورنتو نظرات مردم را جویا شده است. در اولین قسمت، نظر آقای کن کیشیبه فعال حقوق بشر، دوستدار محیط زیست، و مشاور آموزشی در منطقه تورن هیل را میخوانید …

کن کیشیبه فعال حقوق بشر و دوستدار محیط زیست
کن کیشیبه فعال حقوق بشر و دوستدار محیط زیست

آنچه مشخص است اکثریت ایرانیان خواهان حکومت دموکراتیک هستند. با مجازات مردم خواهان دموکراسی دولت های غربی موجب نارضایتی آنان از تحریمها خواهند شد، که نهایتا به سمت حکومت ایران خواهند رفت. در واقع تحریمها نتیجه عکس به بار میاورند. علاوه بر این تحریمهای قبلی، پیش درآمدی برای مداخله نظامی بودند. این دیگر مصیبت آمیز خواهد بود. آیا همین سناریو مجددا در حال رقم خوردن در مورد ایران نیست؟ همان طور که گفتم هدف تحریمها تضعیف مردم و ساختار های اجتماعی در کشور است. در این زمان کشور آماده دخالت نظامی خواهد شد. در صورت حمله همانند لیبی، امریکا تحت رهبری اوباما به همکاری و همراه کشورهای عضو ناتو به این اقدام متوسل خواهد شد، که نتایج آن برای مردم ایران فاجعه آمیز خواهد بود. تحریمها معمولا مردم را قربانی میکنند. امید من این است که نهایتاً درایت در هر دو سو قالب گردد. برای قدرتهای غربی زمان آن است که وسعت دید، صبوری و درک، و دیپلماسی پایدار را پیشه کنند. ریشه اصلی بی اعتمادی ایرانیان پنهانکاری ما (غرب) در تاریخ معاصر و شکست آشکار سیستم بانکی ما و عواقب بی ثباتی اقتصادی آن است. انگیزه ما برای دخالت در امور خاور میانه مبتنی بر طمع (greed ) بوده. این سیاست باید عوض شود، و همیشه مردم ایران باید در الویت باشند. از طرف دیگر برای دولت ایران زمان آن فرا رسیده که فضای بازتر را که از اعتماد به نفس ناشی میشود را پیشه کند. تغییرات و ثابت قدمی مغایرهم نیستند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19