پربازید

ویدیو

کووید-19

بیگناهی که هفده سال در نواسکوشیا زندانی بود، بالاخره غرامت می گیرد

بیگناه در زندان باشی، آنهم به مدت 17 سال؟ چه  تحملش  از این سخت تر است؟ این همان احوالی است که بر گلن اسون Assoun  Glen شهروند 64 ساله ساکن هلیفکس گذشت. اما بالاخره بیگناهی او ثابت شد.

دادگاه عالی نواسکوشیا درست دو سال قبل در مارچ 2019 گلن را بیگناه دانست. گلن به اتهام قتل زنی به نام «برندا  وی» مدت 17 سال را در زندان گذرانیده بود.

از مارچ 2019 که دادگاه او را بیگناه تشخیص داد گفت وگو بین گلن با دولت نواسکوشیا و دولت فدرال بر سر تعیین مبلغ غرامت ادامه داشت تا اینکه روز پنجشنبه طرفین به توافق رسیدند.

رقم این غرامت علنی نشده ولی گلن گفت از اینکه بالاخره می تواند با این پول کاری برای خانواه اش بکند احساس تسکین می کند.

گلن آسون در طول مدتی که در زندان بود دچار ناهنجاری روانی و مشکل قلبی شده بود. او 64 سال دارد.

گلن در سال 1990 به اشتباه محکوم شناخته شده بود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19