پربازدید

ویدیوکووید-19

به علت بارش سنگین برف در آلبرتا: آغاز فصل اسکی در کانادا

در پی بارش سنگین برف و وجود 30 تا 40 سانتیمتر برف در مناطقی از آلبرتا، پیست های اسکی در کوه های راکی آغاز به کار کرد.

مدیر پیست Mount Norquay گفت که این مجتمع روز پنجشنبه 25 اکتبر با حضور 300 تا 400 مشتاق اسکی، آغاز به کار کرد. 
Marcus Ramsay هفده ساله و دو نفر از دوستانش یک روز مرخصی گرفته، ساعت پنج صبح از خواب بیدار شدند تا به مجتمع مذکور در Banff بیایند و به ورزش اسکی روی برف بپردازند.

Edmonton Journal.com

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19