پربازدید

ویدیو

کووید-19

بدهی های کردیت کارتی ساکنان کانادا کم شده اما بدهی های وام مسکنشان بسیار بیشتر شده

کانادایی ها در سال اول پاندمی رقم بیسابقه ای از بدهی های غیر مورگیجی خود را بازپرداخت کردند ولی بدهی وام مسکن (مورگیج) آنها بسیار بیشتر شده.

سازمان آمار کانادا صبح دوشنبه گفت شهروندان کانادایی از شروع پاندمی کرونا در مارچ ۲۰۲۰ تا ژانویه ۲۰۲۱ بیش از ۲۰.۶ میلیارد دلار از بدهی های غیر وام مسکن خود را بازپرداخت کردند.

بخش اعظم این پرداخت ها بابت بدهی های کردیت کارتی بوده.

اما در همین مدت مبلغ ۹۹.۶ میلیارد دلار بر حجم بدهی های وام مسکن کانادایی ها افزوده شده.

جمع بدهی کانادایی ها از بابت وام مسکن یا مورگیج به ۱.۷ تریلیون دلار رسیده.

به گفته سازمان آمار، جمع بدهی ساکنان کانادا در مارچ ۲۰۲۱ بالغ بر ۲.۵ تریلیون دلار بوده که تقریبا دو سوم آن بابت وام مسکن است.

ساکنان کانادا در آستانه شروع پاندمی ۹۰.۶ میلیارد دلار بابت کردیت هایشان بدهکار بودند که این رقم در ژانویه ۲۰۲۱ به ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافت.

در طول بیست سال گذشته (تا شروع پاندمی) بدهی کانادایی ها بابت کردیت کارتهایشان به طور متوسط سالی ۲۰ درصد اضافه شده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153846بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19