پربازدید

ویدیو

کووید-19

با مشارکت دو پروفسور ایرانی تبار، مرکز فیزیک فضایی دانشگاه واترلو ا افتتاح شد

مرکز فیزیک فضایی دانشگاه واترلو جمعه چهارم اکتبر رسما افتتاح شد.

پروفسور ویل پرسیوال سرپرست مرکز جدید التاسیس فیزیک فضایی واترلو

در این مرکز پدیده های کمتر شناخته شده ای چون سیاه انرژی،  سیاه ماده و ماهیت سیاه چاله های اَبَرغول آسا مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند – black energy, black germ, black hole .

ریاست این مرکز را محقق سرشناس فیزیک فضایی پروفسور ویل پرسیوال Will Percival به عهده دارد و هیئت علمی سیزده نفره این مرکز به اتفاق تعداد چشمگیری از پژوهندگان دوره های پست دکترا این مطالعات را پیگیری می کنند.

پروفسور افشردی دکترای خود را در رصدخانه دانشگاه پرینستون در سال ۲۰۰۴ دریافت کرده است.
پروفسور غزل گشنیزیانی در عرصه فضاشناسی تئوریک، فیزیک دوران آغازین کیهان، انرژی سیاه و جاذبه به تحقیق مشغول بوده است.

حضور دو پروفسور ایرانی تبار

در میان اعضای علمی سیزده نفره این مرکز دو نام گوش آشنا مشاهده می شود که عبارتند از:

  • پروفسور نیایش افشردی (Associate Professor)
  • پروفسور غزل گشنیزیانی (Researcher Associate Professor)

ویل پرسیوال پروفسور دانشگاه واترلو و سرپرست فیزیک فضایی واترلو در این باره گفت: «با توجه به حجم کارهای انجام شده در واترلو و تعداد پروژه های بین المللی که از تخصص ما بهره می برند، ایجاد این مرکز قدم منطقی بعدی بود. »

اعضای مرکز فیزیک فضایی واترلو WCA هم اکنون در تعداد چشمگیری از پروژه های جهانی مشارکت دارند.

 بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19