پربازدید

ویدیوکووید-19

با اتومبیل وارد ایستگاه پلیس شد

مردی با اتومبیل خود به ایستگاه پلیس کمبریج Cambridge در جنوب غربی تورنتو وارد شد …

اتومبیل او با سرعت به قسمت ورودی ساختمان وارد شد و پس از آسیب زدن به قسمتهایی از ساختمان، در قسمت پذیرش متوقف گردید.

حادثه در صبح یکشنبه 13 نوامبر رخ داد و به کارمندانی که در ایستگاه پلیس بودند آسیبی وارد نشد.

راننده 37 ساله براین ولفرد Bryan Welfred قبل از دستگیری برای مداوا به بیمارستان منتقل گردید.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19