پربازدید

ویدیوکووید-19

بانک مرکزی نرخ بهره پایه را تغییر نداد

بانک مرکزی کانادا در تصمیم گیری جدید خود نرخ بهره پایه را در همان رقم 0.5 درصد ثابت نگه داشت. این تقریبا پایین ترین نرخ بهره پایه طی چندین دهه اخیر در کاناداست که چند سال است ثابت مانده.

نرخ بهره پایه نرخی است که بانک مرکزی کانادا به بانکهای تجاری وام می دهد و بانکهای تجاری بعد از افزودن هزینه ها و سود خود بر آن، به مصرف کنندگان وام می دهند.

علت اصلی ثابت نگه داشتن نرخ بهره پایه در این رقم «نبود اطمینان» اقتصادی در سطح جهانی است. البته بانک مرکزی گفت که اقتصاد کشور در ماههای اخیر در جهت پیش بینی شده حرکت کرده است.

به گفته بانک وضع اقتصاد جهانی در ماههای اخیر تقویـت شـده اما بی اعتمادی کماکان وجود دارد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19