پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازید از موزه رام همراه با نوزادان

اگر می خواهید با فرزند نوزاد یا کودک خردسالتان به بازدید موزه بروید، این برنامه برای شماست. 

همراه با کودک و کالسکه در موزه رویال اونتاریو حاضر شوید و ضمن آشنایی با دیگر اولیا و مربیان کودک، هر هفته از یکی از گالریهای موزه بازدید کنید. 

راهنمای موزه نیز حضور دارد و راهنمایی می کند.

With a Museum Teacher as your guide, explore a different gallery each week and discover extraordinary objects while your little one marvels at the new sights from their stroller or carrier
When: Every Friday September 9, 2019 – October 7, 2019
9:30AM 11:30AM
1:30PM 3:30PM
Where: Royal Ontario Museum
100Queens Park
Cost: $165 – $200
Reservations / Advance Tickets are required
More Info: www.rom.on.ca

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=102838بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19