پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازرس مالی انتاریو : نحوه هزینه شدن کمکهای پندمیک ضعیف بوده

در گزارشی که سر ممّیز مالی انتاریو روز پنجشنبه بیرون داد گفته شده که دولت انتاریو در پیگیری درست 4.4 میلیارد دلار کمکهای مربوط به پندمیک کرونا ضعیف عمل کرده.

در این گزارش به پرداخت کمک پندمیک به نیروهای  خط اول امداد اشاره شده که هیچ اثری در دست نیست که این افراد چه زمان این کمک را دریافت کرده اند.

سر ممیز مالی  چنین دریافته که پروسه اطمینان یابی از اینکه این پولها به اشخاص واجد شرایط پرداخت شده باشد ضعیف بوده.

بانی لیسیک Bonnie Lysyk سر ممیز مالی انتاریو در مجموع 26 برنامه  کمک مالی مرتبط با بهداشت و سلامت را بررسی کرده که از مارچ تا جون 2020  اجرا شده.

او می گوید در 17 برنامه از مجموع این برنامه ها در دو زمینه ضعیف عمل شده:

  • استفاده درست
  • توزیع به موقع

به گزارش کندین پرس ، سر ممیز مالی انتاریو گفته که وزارت بهداشت ماهها طول داده تا ضوابط پرداختها را به بیمارستانها و کلینیکها و  واحدهای بهداشت عمومی مشخص کند.

همچنین گفته شده که دو  وزارتخانه بهداشت،  و مراقبت های دائم مبالغ هزینه شده را به موقع گزارش نکرده اند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145776بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19