پربازدید

ویدیو

کووید-19

بازدید کنندگان بیمارستانهای انتاریو باید واکسینه باشند

بعضی از بیمارستانهای انتاریو به زودی فقط بازدیدکنندگانی را راه خواهند داد که واکسینه باشند

شبکه بیمارستانی یونیورسیتی در تورنتو و بیمارستانهای وابسته به شبکه پزشکی تریلیوم در می سی ساگا و غرب تورنتو گفتند به ترتیب از ۲۲ و ۲۵ اکتبر فقط بازدید کنندگانی را راه خواهند داد که گواهی واکسن داشته باشند.

این بیمارستانها گفتند که گواهی تست منفی برای ورود بازدیدکنندگان کافی نیسست و حتماً باید گواهی واکسیناسیون نشان دهند.

قرار است اپلی کیشن مخصوص شناسایی و تأیید گواهی واکسن در انتاریو از هفته آینده به کار افتد و مورد استفاده قرار گیرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156651بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19