پربازدید

ویدیو

کووید-19

اپلیکیشن کمک هفته ای ۳۰۰ دلار باز شد

از ابتدای این هفته اپلیکیشن های درخواست کمک هفته ای ۳۰۰ دلار در اغلب استانها و قلمروهای کانادا باز شد و کارکنانی که به علت لاکدان بخشی یا تمامی درآمدشان را از دست داده اند می توانند برای این کمک اپلای کنند.

نیروهای کاری که محل کارشان به علت محدودیتهای امیکرون ظرفیت کارشان را حداقل پنجاه درصد کاهش داده باشند می توانند برای این کمک اپلای کنند.

کارگران و نیروی کاری که حداقل پنجاه درصد درآمدشان را به این دلیل از دست داده باشند می توانند هفته ای ۳۰۰ دلار ـ ۲۷۰ دلار پس از کسر مالیات ـ دریافت کنند.

این کمکها تا ۷ می قابل پرداخت است ولی حداکثر تا ۱۲ فوریه به افراد تعلق می گیرد.

قانون C-2 که این مزایای جدید را معرفی کرده در ۱۷ دسامبر به تصویب رسید.

این جدیدترین کمک موقت دولت فدرال به کسانی است که به علت پندمی نمی توانند کار کنند.

چگونه اپلای کنیم؟

وبسایت دولت کانادا می گوید آسانترین راه برای تقاضای این کمک که CWLB نام دارد، اپلای کردن آنلاین از طریق CRA My Account است ولی افراد می توانند از طریق تلفن نیز اپلای کنند.

البته این کمک به صورت اتوماتیک تکرار نمی شود و افراد واجد شرایط هر هفته باید برای آن اپلای کنند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159630بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19