پربازدید

ویدیو

کووید-19

او کیست که وسط بزرگراه سنگ و لاستیک می گذارد؟

رانندگان با تجربه به خوبی از خطرات وجود سنگ و لاستیک در وسط بزرگراه  آگاهند.

اخیرا چند بار مشاهده شده که در وسط بزرگراه شماره 17 انتاریو Highway 17 در فاصله میان Renfew و Pembroke سنگ و لاستیک گذاشته شده.

پلیس احتمال می دهد که این اعمال توسط شخص انجام می شود. پلیس در جستجوی شخص مظنون، نواری از این بزرگراه را زیر نظر گرفته. پلیس همچنین به رانندگان هشدار داده که به خصوص در ساعات بامدادی بسیار مراقب باشند و توجه ویژه به  اشیای میان جاده نشان دهند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139620بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19