پربازدید

ویدیو

کووید-19

اوپس … برای از توقیف درآوردن گواهینامه اش پشت فرمان نشست و به ایستگاه پلیس رفت

راننده ۱۹ ساله که گواهینامه و اتومبیلش توسط پلیس توقیف شده بود، در پایان هفت روز توقیف، پشت فرمان اتومبیل دیگری نشست و به ایستگاه پلیس رفت تا با امضا کردن فرم، گواهینامه و اتومبیلش را پس بگیرد.

پلیس شهر گوئلف Guelph در غرب تورنتو، با مشاهده این راننده در ایستگاه پلیس، دوباره او را دستگیر کرد؛ او بدون گواهینامه پشت فرمان اتومبیل دیگری نشسته بود. اتومبیل اول به او پس داده شد ولی اتومبیل دوم توقیف شد.

علت توقیف گواهینامه و اتومبیل اول این شخص، رانندگی در حال مستی بود.

بنا به گزارش پلیس او پشت فرمان اتومبیل دیگری نشسته و مستقیم به ایستگاه پلیس آمده بود. جوانی است و خامی و عشق رانندگی.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158573بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19