پربازدید

ویدیوکووید-19

انجام 26500 تست کرونا در انتاریو در روز پنجشنبه

جدیدتربن ارقام روزانه کرونا در انتاریو چنین است:

ـ تعداد مبتلایان جدید: 111 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان: 37163 نفر

ـ تعداد بهبود یافتگان: 33061 نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: 5 نفر

ـ جمع تعداد درگذشتگان: 2737 نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها، بخشهای آی سی یو و متصل به ونتیلیتور همه کاهش یافته.

ـ تعداد تست‌های انجام شده در روز پنجشنبه: 26490 نفر

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19