پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش پشه های آلوده به ویروس در تورنتو

با توجه به افزایش تعداد پشه های آلوده به ویروس نیل غربی West Nile Virus، واحد بهداشت عمومی شهرداری تورنتو با همکاری مرکز مدیریت پشه های کانادا Canadian Center of Mosquito Management برنامه هایی برای افزایش آگاهی مردم اجرا می کنند.

یکی از این برنامه ها در روز چهارشنبه اول اگوست در High Park اجرا شد.
بر اساس وب سایت شهرداری تورنتو، آخرین هفته ماه جولای (22 تا 28 جولای) 12 مورد پشه آلوده به ویروس نیل غربی در تورنتو شناسایی شد اما در طول سال 2011، فقط 76 پشه آلوده مشاهده گردیده بود.

شهرداری تورنتوبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19