پربازدید

ویدیوکووید-19

افزایش حقوق نرسهای بیمارستانهای انتاریو

نرسهای بیمارستانهای انتاریو حقوقشان افزایش می یابد و مزایای پزشکی بهتری دریافت خواهند کرد.

با این حال، بیمارستانها می گویند که این افزایش، بیش از اندازه سخاوتمندانه است، و نرسها هم می گویند این افزایش کافی نیست.

توافق جدید دو ساله است و البته از طریق هیئت مصالحه Arbitration Board به دست آمده است.

به حکم هیئت مصالحه، نرسهای بیمارستانهای انتاریو Registered Nurses در دو سال آینده سالی 1/4 درصد افزایش حقوق، و نیز پوشش های بهتری برای خدمات بینایی، وسایل کمک و شنوایی و ایمپلنت دندان دریافت خواهند کرد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19