پربازید

ویدیو

کووید-19

افراد واکسینه شده در کانادا : بیست میلیون یک دوزی دو میلیون دو دوزی

برنامه واکسیناسیون کانادا در چند هفته اخیر سرعت گرفته .تعداد شهروندانی که تا روز جمعه 28 می اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده اند به 5/20 میلیون نفر رسید.

تعداد کسانی که هر دو  دوز واکسن را دریافت کرده اند هنوز به دو میلیون  نرسیده.

در ماه مارچ که کانادا با کمبود واکسن رو به رو شد و تحویل واکسن با تاخیر انجام  شد، شورای ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا توصیه کرد که دوز دوم به فاصله 16 هفته از دوز اول تزریق شود تا تعداد بیشتری هر چه زودتر دوز اول را دریافت کنند.

از شروع ماه می تحویل واکسن سرعت گرفته و حالا استانها یکی بعد از دیگری به فکر افتاده اند که فاصله 16 هفته را کم کنند.

در انتاریو زمان دریافت دوز دوم به اختیار افراد است: می توانند نوبت قبلی شان را حفظ کنند، و یا برای دریافت دوز دوم در فاصله کمتر، نوبت بگیرند. افراد هشتاد سال به بالا می توانند از هفته آینده برای دریافت دوز دوم نوبت بگیرند.

افراد هفتاد سال به بالا از هفته 14 جون می توانند برای دوز دوم نوبت بگیرند.

زمان دریافت نوبت دوز دوم برای بقیه گروهای سنی بعدا اعلام می شود.

انتاریو درمورد واکسن آسترازنکا فاصله بین دو دوز را از 12 هفته به 10 هفته کاهش داده ولی علتش این بوده که مقادیری از 300 هزار دوز واکسن آسترازنکا  موجود در کانادا به زودی تاریخ مصرفشان منقضی می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19