پربازدید

ویدیو

کووید-19

اعلام آماده باش جهانی از سوی سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی WHO برای مقابله با شیوع بیماری کرونا وایروس در جهان، اعلام آماده باش جهانی Global Emergency  کرد.

سازمان بهداشت جهانی گفت بیشتر کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شده اند، دچار نوع خفیف mild بیماری شده اند و فقط ۲۰ درصد آنها عوارض جدی نشان داده اند.

سازمان بهداشت جهانی در نشست فوق العاده خود، از تلاشهای چین تقدیر کرد و آن را نمونه ای برای کنترل بیماریهای مسری در آینده خواند.

سازمان بهداشت جهانی گفت بیشتر به این علت اعلام آماده باش جهانی می کند که نگران کشورهایی است که توانشان برای مقابله با این ویروس ضعیف است.

رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به مشاهداتش در چین، گفت شاهد آن بوده که چینی ها فقط در ده روز یک بیمارستان بزرگ احداث کرده اند.

با این حال، مسئولان این سازمان با توجه به افزایش تعداد افراد مبتلا، و افزایش کشورهایی که ویروس به آنها را یافته، اعلام آماده باش جهانی کرده است. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=110947بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19