پربازدید

ویدیوکووید-19

استفاده از لبنیات کم چـرب و ریسـک کمتر ابتلا به دیابت

خوردن ماست و پنیر کم چرب احتمال دچار شدن به دیابت تا 25 درصد  را کم می کند.

این شواهد از یک مطالعه طولانی و تحقیق روی افراد به دست آمده است در این مطالعه 753 مرد و زن در طول 11 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. در انتهای 11 سال گروهی که به طور منظم از لبنیات کم چــرب استفـاده می کردند 24 درصد کمتر ابتلا به دیابت از نوع دوم شده بودند. مابین لبنیات ماست اهمیت بیشتری را از خود نشان داده این محصول لبنی وقتی که به تنهایی استفاده شد، توانسته بود 28 درصد ابتلا به دیابت را کم کند.

گروه نام برده به طور مرتب هفته ای 125 گرم ماست کم چرب استفاده کرده بودند. این تحقیق نشان داده که تنها لبنیات کـم چرب می تواند چنین تاثیری داشته باشد. لبنیات پرچرب تاثیر چندانی در پیشگیری از دیابت ندارند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19