پربازدید

ویدیو

کووید-19

از امروز جمعه چه فعالیتهایی در انتاریو آزاد می شود؟

انتاریو از روز جمعه 11 جون وارد مرحله تازه ای از بازگشایی اقتصاد شد.

از روز جمعه پذیرایی از مشتریان در قسمت پاتیوی رستورانها آزاد می شود. همچنین خرید از فروشگاههای معمولی در اغلب نقاط انتاریو آزاد می شود. اجتماعات فضای باز تا حداکثر 10 نفر مجاز خواهد بود. پاتیوی رستورانها می توانند با حداکثر چهار مشتری دور هر میز از مشتریان پذیرایی کنند.

و اگر همه چیز به خوبی پیش برود فاز دوم بازگشایی از 21 روز دیگر آغاز می شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19