پربازدید

ویدیوکووید-19

ارشیا ارباب بهرامی، الگوی هم دبیرستانی هایش بود

ارشیا ارباب بهرامی ۱۹ سال بیشتر نداشت. او دانش آموز سال ۱۲ در دبیرستان وسترن کلگری بود.
او در تیمهای دو و میدانی، شنا و شیرجه مدرسه عضو بود.
او می خواست پزشک شود. کارما کورنی مدیر مدرسه در بیانیه ای ارشیا را دارای قدرت رهبری معرفی کرد که برای دیگران الگو بود.
ارشیا بعداز گذراندن تعطیلات در ایران به کانادا بازمی گشت.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19