پربازدید

ویدیو

کووید-19

ارسال 1.1 میلیون چک کمک اضطراری برای مردگان در آمریکا

دادن یارانه به مردگان تازگی ندارد ولی نه در این مقدار و تعداد.

در آمریکا معلوم شده بیش از 1.4 میلیارد دلار از کمک مخصوص ویروس کرونا برای کسانی فرستاده شده که در جهان دیگر هستند و به این کمکها نیازی ندارند. البته خانواده‌هایشان چرا، نیاز دارند.

نزدیک به 1.1 میلیون فقره از چکهای کمک کرونا نصیب افراد مرده شده. این خبر روز پنجشنبه از سوی ناظر مالی دولت آمریکا اعلام شد. از ماه مارچ تاکنون 130 میلیون چک کمک اضطراری برای آمریکایی‌ها فرستاده شده. البته دولت از بازماندگان خواسته پول دریافتی را پس بدهند. معلوم نیست آیا بازماندگان مجبور به این کار هستند یا خیر.

بعضی می گویند وقتی این تعداد پرداخت با سرعتی نجومی صورت گیرد، وقوع این گونه اشتباهات قابل پیش بینی است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19