پربازدید

ویدیوکووید-19

آیین نامه جدید برای شهرداری ریچموندهیل

فرصت اظهار نظر تا سوم سپتامبر است

شهرداری ریچموندهیل در نظر دارد تغییراتی در یکی از آیین نامه ها by-law که مربوط به زمان جلسات شورای شهر و کمیته فرعی آن است اعمال کند.

آیین نامه فعلی در سال 1991 تصویب شده بود و در سال 2007 نیز اصلاحاتی در آن اعمال گردید.
فرصت اظهارنظر برای عموم مردم تا سوم سپتامبر فراهم شده و گزارش نظرات مردم در 17 سپتامبر ارایه می شود.
قسمتی از تغییرات پیشنهادی به شرح زیر است:
* ساعت شروع کمیته جامع Committee of whole شورای شهر که فعلاً ساعت 4:30 عصر است پیشنهاد شده به ساعت یک بعدازظهر تغییر یابد.
* شورای شهر که ساعت 7:30 عصر آغاز می شود پیشنهاد شده که نیم ساعت زودتر در ساعت 7:00 شروع گردد.
در صورت عدم مخالفت ساکنان، انتظار می رود که تغییرات جدید از اول اکتبر 2012 اجرایی شود.
توضیحات کاملتر در وب سایت شهرداری ریچموندهیل به نشانی
www.richmondhill.ca در دسترس عموم مردم قرا دارد.

منبع: شهرداری ریچموندهیل

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19