پربازید

ویدیو

کووید-19

آینده بازار کار کانادا از منظر بانک مرکزی

بانک مرکزی کانادا با نظرسنجی از بیزنسها به این نتیجه رسیده که اکثراً قصد دارند در دوازده ماه آینده نیرو استخدام کنند.

بانک مرکزی میزان تمایل بیزنسها به استخدام نیرو را بسیار بالا توصیف کرده.

نیروی کار کانادا نیز به بازار کار خوشبین است .سطح اطمینان کارگران و نیروی کار به بازار کار  تقریبا به سطح قبل از پندمیک بازگشته و اغلب نیروی کار اطمینان دارند که می توانند شغل خوبی برای خود به دست بیاورند. با این حال بعضی  بیزنسها از این قاعده مستثنا هستند و انتظار ندارند حداقل در 12 آینده به سطح قبل از پندمیک باز گردند.

تقریبا نیمی از پاسخ دهندگانی که درآمد یا ساعات کارشان به دلیل پندمیک کم شده  یا از دست رفته گفته اند که پیدا کردن کار در رشته خودشان  سخت تر از ایام قبل از پندمیک شده است.

دو سوم پاسخ دهندگان هم گفته اند که انتظار ندارند به سرعت به ساعات کار نرمال باز گردند. در مجموع بانک مرکزی می گوید تمایل بیزنسها به اسخدام نیرو بیشتر شده ولی برای همه نیروی کار مسیر یکسانی در پیش نیست بلکه برای بعضی از بخشها آینده روشنی در انتظار نیروی کار است و در بعضی بخشها مسیر ناهموار است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19