پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا می دانید؟

در کانادا بیش از 2000 سازمان در کامیونیتی ها Community Organizations با آژانس درآمدهای کانادا CRA همکاری دارند تا کلینیک های کمک داوطلبانه به مردم برای پر کردن فرمهای مالیاتی Community Volunteer Income Tax Program CVITP را به پیش ببرند.

کانادایی هایی که درآمد پایین داشته و از یک وضعیت مالیاتی ساده برخوردارند، برای پر کردن فرم های مالیاتی خود، می توانند از کمک این کلینیک ها برخوردار شوند.

آژانس درآمدهای کانادا CRA از 40 سال پیش به سازمانهای کامیونیتی برای ارائه کمک داوطلبانه به افراد واجد شرایط مساعدت می کند.

هر سال حدود 16 هزار والنتیر به بیش از 500 هزار فرد کانادایی برای تکمیل مدارک مالیاتی خود کمک می کنند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19