پربازدید

ویدیو

کووید-19

آیا سوبسید دستمزد ها از ماه سپتامبر قطع می شود؟

گروهی از بیزنسهای کوچک کانادا با امضا کردن طومار از دولت فدرال خواستند که کمکهای دولتی به بیزنسهای کوچک را کاهش ندهد.

در دوران پندمیک، دولت کانادا، یکسری کمکهای مالی نظیر سوبسید دستمزد ها از بیزنسهای کوچک حمایت کرده که در نظر دارد مرحله به مرحله این کمکها را کاهش دهد، اما فدراسیون بیزنسهای کوچک کانادا با جمع آوری امضا از دولت فدرال خواسته که کاهش مرحله به مرحله کمکها را متوقف کند. این فدراسیون می گوید بیزنسهای کوچک از خدا می خواهند که به طرح نرمال بازگردند و از کمکهای دولت بی نیاز شوند ولی حداقل تا سال آینده چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد و دولت بهتر است به کمکها ادامه دهد و حجم آن را کم نکند.

به گفته این فدراسیون فقط 35 درصد از بیزنسهای کوچک به سطح نرمال فروش بازگشته.

دولت کانادا ماه گذشته به برنامه ”حساب وام بیزنسی اضطراری کانادا“ CEBA پایان داد و به تازگی شروع به کاهش مرحله به مرحله سوبسید دستمزد ها CEWS و سوبسید اجاره ها CERS کرده. این سوبسید قرار است برای سه ماه مرحله به مرحله کاهش یابد از 26 سپتامبر کاملا قطع شود.

فدراسیون بیزنسهای کوچک مستقل کانادا در این پتیشن از دولت فدرال خواسته که کاهش مرحله ای سوبسید ها را متوقف کند و به پرداخت آنها در سطح جون گذشته ادامه دهد تا اقتصاد به حالت بازگشایی کامل برسد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149225بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19