پربازدید

ویدیوکووید-19

آنها آسفالت شهرداری را می فروختند

مقامات شهری شهر همیلتون 29 کارمند دولتی این شهر را اخراج کرده اند. این مقامات دلایل این اخراج را غفلت از وظایف، کم کاری و سوء استفاده از اعتماد عنوان کرده اند.

شهرداری همیلتون اعلام کرده است که علاوه بر 29 کارمند فوق، دو کارمند دیگر نیز به مدت 30 روز از کار تعلیق شده اند.

این اقدام بعد از تحقیقاتی که توسط شهرداری به دنبال این ادعا که تعدادی از کارکنان آن آسفالت های متعلق به شهرداری را می فروشند و بررسی ساعات کاری آنها انجام شد. در این بررسی ها مشخص شد که این بخش خاص از شهرداری به اهدافی که لازم است در کار خود به آن دست یابند نرسیده است.

افراد اخراج شده کارمندان معمولی هستند و تحقیقات برای سرپرستان این افراد نیز ادامه دارد.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19