پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمار کرونا در انتاریو در روز پنجشنبه

از مجموع ۷۴۸ بیمار جدید انتاریو در روز پنجشنبه، ۳۷۵ نفرشان کسانی هستند که به طور کامل واکسینه نشده اند. چهل و چهار نفر نیز کسانی هستند که سابقه واکسیناسیون آنها روشن نیست.

انتاریو روز پنجشنبه ۷۴۸ بیمار جدید و ۴ مرگ جدید ناشی از کرونا را گزارش کرد.

متوسط تعداد مبتلایان جدید روزانه انتاریو در این هفته یکصد نفر بیشتر از هفته گذشته است.

تاکنون بیش از ۷۶ درصد ساکنان انتاریو به طور کامل واکسینه شده اند.

صبح پنجشنبه ۲۵۷ نفر به علت کرونا در بیمارستانهای انتاریو بستری بودند. یکصد و سی و هفت بیمار نیز در بخشهای مراقبت ویژه بستری بودند. با وجود افزایش تعداد مبتلایان روزانه، تعداد افراد بستری در بخشهای مراقبت ویژه ثابت مانده.

از ۱۳۷ بیماری که هم اکنون در بخشهای آی سی یو بستری هستند، ۱۲۷ نفرشان به طور کامل واکسینه نشده اند، و یا سابقه واکسیناسیونشان روشن نیست.

زیر ۶۰ ساله ها

داده های جدید ستاد بهداشت عمومی انتاریو نشان می دهد که در فاصله ۱۴ دسامبر گذشته تا ۱۴ نوامبر امسال، فقط ۹ بیمار زیر ۶۰ سال که کاملاً واکسینه شده بودند نیاز به بستری در بخشهای مراقبت ویژه پیدا کرده اند.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19