پربازید

ویدیو

کووید-19

آمار و ارقام کرونا در انتاریو ـ یکشنبه ۱۹ سپتامبر

 • مبتلایان جدید: ۷۱۵ نفر
 • ۵۴۰ نفر از این عده واکسن نزده اند
 • جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۵۷۸۸۶۹ نفر
 • فوتی های جدید: ۶ نفر
 • جمع فوتی ها تاکنون: ۹۶۴۷ نفر
 • جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۵۶۲۸۲۷ نفر
 • افراد بستری در بیمارستانها: ۲۴۵ نفر (۳۴ نفر از این تعداد کاملا واکسینه هستند)
 • افراد بستری در بخش مراقبت های ویژه: ۱۸۲ نفر (۱۱ نفر از این تعداد کاملا واکسینه هستند)
 • تعداد تست های انجام شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۹۹۰۶ تست
 • جمع تست های انجام شده در انتاریو از اول پاندمی تاکنون: بیش از ۱۷.۷ میلیون تست
 • تعداد واکسن های تزریق شده در ۲۴ ساعت گذشته: ۲۹۹۷۵ دوز
 • جمع تعداد واکسن های تزریق شده تاکنون: کمی بیش از ۲۱.۳ میلیون دوز
 • درصد ۱۲ سال به بالاها که هر دو دوز واکسن را زده اند: ۷۹ درصد
 • درصد ۱۲ سال به بالاها که یک دوز واکسن را زده اند: ۸۵ درصد
تعداد مبتلایان به تفکیک سن و جنسیت:
 • تعداد مبتلایان مرد: ۲۸۸۷۹۹ نفر (۴۹.۸۳ درصد)
 • تعداد مبتلایان زن: ۲۸۶۷۴۲ نفر (۴۹.۴۷ درصد)
 • تعداد مبتلایان و فوتی های زیر ۲۰ سال: ۹۵۵۱۶ ابتلا ، ۶ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۲۰ تا ۲۹ سال: ۱۲۳۷۳۷ نفر ، ۲۸ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۳۰ تا ۳۹ سال: ۹۵۱۳۶ نفر ، ۶۶ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین۴۰ تا ۴۹ سال: ۸۲۵۸۶ نفر ، ۱۵۹ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین۵۰ تا ۵۹ سال: ۸۰۵۰۸ نفر ، ۴۸۹ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۶۰ تا ۶۹ سال: ۵۰۳۲۱ نفر ، ۱۱۳۲ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۷۰ تا ۷۹ سال: ۲۴۹۸۹ نفر ، ۲۰۰۳ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بین ۸۰ تا ۸۹ سال: ۱۶۹۰۵ نفر ، ۳۲۶۲ فوت
 • تعداد مبتلایان و فوتی های بالای ۹۰ سال: ۸۷۷۷ نفر ، ۲۵۰۷ فوتبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19