پربازدید

ویدیوکووید-19

آمار مرگ و میرهای ناشی از مصرف اوپیوید در انتاریو

مصرف مسٌکن های مخدر اوپیوید در کانادا موجب مرگ هزاران نفر در سال می شود.

روز دوشنبه آمار جدیدی از تلفات اوپیوید در استان انتاریو منتشر شد که نشان می دهد  سال گذشته یکهزار و سیصد و شصت نفر در انتاریو به علت مسمومیت ناشی از مخدرهای اوپیوید جانشان را از دست داده اند.

اکثریت مرگها تصادفی و ناشی از اْور دوز بوده و ماده مخدر فنتانیل کشنده اصلی بوده.

سه چهارم مرگها در خانه اتفاق افتاده و تقریبا یک سوم قربانیان  بالای ۴۵ سال داشته اند.

نزدیک به سیصد مورد از مرگها در شهر تورنتو اتفاق افتاده.

مطالب بیشتر:

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19