پربازید

ویدیو

کووید-19

آمار جدید کرونا در انتاریو

تعداد مبتلایان روزانه انتاریو به 105 نفر رسید.

جدیدترین آمار کرونا در انتاریو چنین است:

ـ تعداد مبتلایان جدید روزانه: 105 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: 41507 نفر

ـ تعداد درگذشتگان جدید: یک نفر

ـ جمع تعداد درگذشتگان تاکنون: 2798 نفر

ـ تعداد تستهای انجام شده در روز یکشنبه: 18000 نفربیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19