پربازدید

ویدیو

کووید-19

آغاز مدرسه با حضور مار یک متری

در اولین روز مدرسه، مدرسه Port Royal که نزدیک خیابان Midland و Steeles واقع شده، میهمان ناخوانده ای داشت.

روز سه شنبه پلیس به خاطر وجود یک مار که در زیر نیمکتی در حیاط مدرسه چنبره زده بود به این مکان فرا خوانده شد.
این مار یک متری در حال حاضر توسط پلیس در اختیار سرویس حیوانات قرار گرفته است.

هنوز معلوم نیست که این میهمان ناخوانده صاحبی دارد و یا اینکه از کجا آمده است.
خوشبختانه در این ماجرا کسی آسیب ندیده است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19