پربازدید

ویدیو

کووید-19

آشنایی با تاریخ و فرهنگ بومیان به برنامه درسی مدارس انتاریو اضافه می شود

دولت انتاریو برنامه درسی دبستانهای این استان را تغییر داد تا دانش آموزان سالهای اول تا سوم دبستان با تاریخ و فرهنگ بومیان کانادا آشنا شوند و از سیستم فاجعه آفرین مدارس شبانه روزی سابق آگاه شوند

تغییر در برنامه درسی دبستانها درست در آستانه ۳۰ سپتامبر روز ملی حقیقت یابی و آشتی ملی اعلام شد. از امسال هر سال روز ۳۰ سپتامبر به عنوان روز بزرگداشت بومیان گرامی داشته می شود.

با این تغییرات، دانش آموزان سالهای اول تا سوم مدارس انتاریو با تاریخ و فرهنگ بومیان کانادا و آنچه در مدارس شبانه روزی سابق گذشته آشنا می شوند.

دولت انتاریو قول داد که آموزش های جدید را حداکثر تا دو سال دیگر به برنامه درسی دانش آموزان سه سال اول دبستان اضافه کند و فاصله ای را که در این زمینه وجود داشته پر کند.

مواد درسی جدید شامل موارد زیر خواهد بود:

ـ نقش خانواده و همبستگی در اقوام بومی فرست نیشن First Nation، مِیتی Metis و اینوئیت Inuit.
ـ واقعیات تاریخی زندگی بومیان
ـ بافت درونی جوامع بومی و رابطه آنان با زمین
ـ سیستم مدارس شبانه روزی سابق

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=156111بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19