پربازدید

ویدیو

کووید-19

آسیب های جنگ افغانستان بر جسم و روان سربازان کانادایی هنوز برجاست

پنج سال از پایان حضور نیروهای کانادایی در افغانستان می گذرد هنوز بسیاری از آنها از جراحت های فیزیکی و روحی ـ روانی رنج می برند. 

پنجمین سال پایان ماموریت نیروهای نظامی کانادا در افغانستان یکشنبه در موزه ملی یادبود آثار جنگ National War Memorial در اتاوا گرامی داشته شد. 

رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی کانادا جاناتان ونس در ایـن مراسـم گفـت کـانادا هنوز می کوشد یاد بگیرد چگونه از آسیب دیدگان آن جنگ، چه جسمی و چه روانی، بهتر مراقبت کند. 

وی گفت بسیاری از کسانی که در افغانستان خدمت کرده اند هنوز دچار آسیب های فیزیکی و روانی هستند. 

خانم آنیتا سندرینی دارنده مدال صلیب نقره ای کانادا نیز در این مراسم شرکت داشت. 

پسر او تاماس ولش بعد از آنکه در افغانستان خدمت کرد و به کانادا بازگشت، در سال 2004 خودکشی کرد. 

خانم آنیتا سندرینی سالها تلاش کرد تا رسما پذیرفته شود که مرگ پسرش با خدمت نظامی او مرتبط بوده. این خانم از فداکاریهای خانواده های بسیاری که عزیزانشان را در این جنگ از دست دادند، با عظمت و احترام یاد کرد. 

در جریان حضور نیروهای کانادا در جنگ افغانستان، از سال 2001 تا 2014، جمعا 158 تن از نیروهای نظامی کانادا و هفت نفر در بخش غیرنظامی کشته شدند ـ کندین پرس 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=92144بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19