پربازید

ویدیو

کووید-19

آخرین اطلاعات درباره سویه دلتا تا این لحظه

آیا کانادا گرفتار موج چهارم می شود؟

پاسخ این سوال را کسی نمی داند.

آیا دلتا مبتلایان را بیمارتر می کند؟ پاسخ این هم هنوز به درستی مشخص نیست.

ولی نکاتی معلوم و مشخص شده که خواب را از سر به در می کند  ؛برای نمونه:

  • سویه دلتا مثل آتش سوزیهای جنگلی در حال انتقال و پخش است.
  • در چین برای اولین بار پس از روز های نخست پندمیک، میلیونها نفر را قرنطینه کرده اند و از انتشار سویه دلتا در نقاط مختلف ابراز نگرانی کرده اند.
  • در آمریکا تعداد مبتلایان جدید هر روز پنج تا ده درصد بیشتر می شود به طوری که از  روزی زیر پانزده هزار نفر در یکماه پیش به 85 هزار نفر در روز سه شنبه سوم آگوست رسیده.
  • در ایران تعداد مبتلایان جدید به بالای روزی  سی و هفت هزار نفر رسیده و تعداد مرگهای روزانه از 400 نفر تجاوز کرده و رکورد شکسته است.
  • در اسرائیل شروع به تزریق دوز سوم کرده اند و در آلمان نیز تزریق دوز سوم به زودی شروع می شود.
  • تعداد افراد واکسینه شده که دوباره مبتلا به کرونا می شوند رو به ازدیاد است.
  • مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها در آمریکا هشدار داده که عفونت ناشی از سویه دلتا ”احتمالا جدی تر“ از سویه قبلی است.

سرعت انتقال سویه دلتا به آبله مرغان تشبیه شده.

به گفته بعضی از کارشناسان ریسک سویه دلتا بیشتر است به این معنا که عوارض بیماری با سرعت بیشتری ظاهر می شود. اما در این پژوهشها تعداد افراد مورد مطالعه محدود بوده و به پژوهشهای گسترده تری نیاز است.

باید منتظر پژوهشهای بیشتر بود. کارشناسان پزشکی و عفونت شناسی با جدیت  مشغول بررسی عوارض سویه دلتا هستند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19