پربازدید

ویدیو

کووید-19

آخرین آمار مبتلایان کووید در انتاریو

روز شنبه ۲۷ فوریه، تعداد مبتلایان جدید انتاریو ۱۱۸۵ نفر و ۱۶ مرگ اعلام شد.

با این حساب جمع تعداد مبتلایان در انتاریو تاکنون به مرز ۳۰۰ هزار نفر نزدیک می شود.

به گفته کریستین الیوت وزیر بهداشت انتاریو، از ۱۱۸۵ مبتلای جدید، ۳۳۱ نفر از تورنتو، ۲۲۰ نفر از منطقه پیل و ۱۱۹ نفر از منطقه یورک هستند.

ارقام جدید انتاریو

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۱۵۸ نفر
ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۲۹۹۷۵۴ نفر
ـ تعداد مرگهای جدید: ۱۶ نفر
ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۶۹۶۰ نفر
ـ جمع تعداد بهبود یافتگان تاکنون: ۲۸۲۳۱۵ نفر
ـ تعداد تستهای انجام شده در روز شنبه: ۵۹۰۰۰ تست
ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانهای انتاریو در روز شنبه: ۶۸۰ نفر (۲۷۶ نفر از این افراد در بخشهای آی سی یو و ۱۸۲ نفر متصل به ونتیلیتور هستند.)
ـ تعداد واکسنهای تزریق شده در روز شنبه: ۲۴۳۳۹ دوز
ـ جمع تعداد واکسنهای تزریق شده تاکنون: ۶۶۸۱۰۴ دوزبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19