استخدام: نمایشگاه ماشین

پ پ پ

به یک نفر با گواهینامه رانندگی برای کار در نمایشگاه اتومبیل به صورت تمام وقت  نیازمندیم

647-831-6555

نظرات مسدود است.