اجاره: خانه 3 خوابه بزرگ

Yonge / Bloomington

خانه بزرگ و زیبا در دل طبیعت

3 خوابه، با زیرزمین W/O و ورودی مستقل

با حیاط بزرگ، 2 گاراژ و در چند قدمی یانگ

416-816-6163

نظرات مسدود است.