اجاره: آپارتمان نو در ریچموندهیل

Yonge/16th

آپارتمان نو د ر ساختمان لوکس
یک خوابه + د ن، با د ید باز با 1 پارکینگ و لاکر، آماد ه اجاره

$1700

647-283-9975

نظرات مسدود است.