گردشگری

Wasaga Beach Provincial Park - Wasaga Beach - Tourism Media

واساگابیچ

14 کیلومتر سواحل ماسه ای و زیبای واساگابیچ در کناره خلیج جورجین (Georgian Bay) قرار دارد. خلیج جورجین بخشی از دریاچه هیوراون Lake Huron…