داستان

young-boy-542x292

کوچکِ خانه

به قلم نویسنده ساکن کانادا محمد سطوت تازه مادر سفره غذا را پهن کرده بود که علی بزرگترین برادرم داد زد: «حسین، کوزه را…