داستان

n00008791-b

شوق زندگی

داستان کوتاه به قلم نویسنده ساکن کانادا محمد سطوت از همان‌وقتی که سر از تخم بیرون آورد دلبسته و وابسته او شدم. ساعت‌ها ناظر…

young-boy-542x292

کوچکِ خانه

به قلم نویسنده ساکن کانادا محمد سطوت تازه مادر سفره غذا را پهن کرده بود که علی بزرگترین برادرم داد زد: «حسین، کوزه را…