داستان

dastan

شرفِ عرض – ۱۵

مسئله آلودگی هوای تهران چگونه حل شد به علت تصادف های زیاد در جاده های ایران، مسئولین ترافیک بعد از سالها بررسی به این…

dastan

شرفِ عرض – ۱۳

ازدواجهمه مدارکم همراهم بود: مدارک تحصیلی، شناسنامه، سند خانه، سند ماشین، دسته چک… زنگ زدم: خانمی در را باز کرد و با بی تفاوتی…

pearl

محّلل: قسمت اول

1حاج ابوتراب یاالله گویان از چهارچوب درب خانه که همچون کاروانسرا همیشه باز بود وارد حیاط شد و مستقیماً به سمت اطاق پنجدری زهرا…