جهان

Adidas

کفش آدیداس و بردگی

کمپانی آدیداس به دنبال انتقادات زیاد، از تولید یکی از کفش های خود صرف نظر کرده است. این کفش که با طراحی “جرمی اسکات” (Jeremy…