تورنتو

img_almond_linus_summer_bike_2

کشف تورنتو با دوچرخه

مهاجران جدید با  دوچرخه سواری در تابستان امسال می توانند با شهرتورنتوبیشتر آشنا بشوند. برنامه Bike Host به ابتکارCultureLink Settlement Services  با مشارکت Cycle…