تورنتو

امیر کیومرثی استاد شیمی دانشگاه رایرسون

امیر کیومرثی استاد شیمی دانشگاه رایرسون یکی از مصدومان تراژدی خیابان یانگ / اقدام دسته جمعی برای کمک رسانی مالی به او

یکی از 15 مجروح فاجعه خیابان یانگ امیر کیومرثی استاد شیمی در دانشگاه رایرسون است. امیر کیومرثی در چهار سال گذشته از مدیران اتحادیه …